Brigham Young University
Nov 26 | 12:00 AM
102 - 84
Idaho State University
Marriott Center

500 E University Parkway Provo UT 84604