Brigham Young University
Nov 29 | 12:00 AM
65 - 47
Idaho State University