Brigham Young University
Nov 10 | 12:00 AM
2 - 0
University of Utah
Smith Fieldhouse

Smith Fieldhouse Provo UT 84606