Brigham Young University
Nov 21 | 12:00 AM
3 - 0
University of Utah
Smith Fieldhouse

Smith Fieldhouse Provo UT 84606