Brigham Young University
Nov 24 | 12:00 AM
69 - 83
Oklahoma State University
Gallagher Iba Arena

404 Whitehurst Stillwater OK 74078